ویدئو تجمع تاسوعایی هیئات مذهبی بخش افزر در شهر افزر(مرند)

این همایش تاسوعایی هر ساله در عصر روز نهم محرم در شهر افزر برگزار میگردد. هیئت های عزا داری ابوالفضل العباس شهرافزر ، ابوالفضل العباس و سیدالشهداء روستای مظفری ، ابوالفضل العباس روستای آسلام آباد ، علی اکبر (ع) روستای دشت شور و ابوالفضل العباس روستای تنگ کله ، ابوالفضل العباس روستای سمنگلویه ، انصار الحسین روستای کرکویه ، ابوالفضل العباس روستای کماسج به این همایش تاسوعایی ملحق و تا ساعاتی به عزاداری پرداخته شد .


مشاهده ی خبر...
کاپیتان فرخنده جنگانی(افزری) اولین خلبان و استاد خلبان زن قشقایی

کاپیتان فرخنده جنگانی که از افتخارات و فرزندان دیار زرخیر افزر است و خطه افزر به خاطر داشتن چنین فرزندی بر خود می‌بالد و مردم متمدن افزر نیز به خاطر هم محلی بودن با ایشان احساس غرور می‌نمایند. کاپیتان جنگانی علاوه بر کسب مدارج عالی در دوره خلبانی، دارای مدارک تحصیلی کارشناسی حسابداری و مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی...


مشاهده ی خبر...
پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین(ع) میهمان مردم بخش افزر شد

گزارش تصویری از پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین(ع) در بخش افزر


مشاهده ی خبر...
تاريخ انتشار: 14 / 06 / 1393 - زمان : 22:53

 معرفی روﺳﺘﺎي ﻣﻈﻔﺮي بخش افزر

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 13:2

روﺳﺘﺎي اﻓﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﺑﺎﻏﻨﻮ)

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 1700 ﻣﺮد:900 زن: 800 ﻓﻌﺎل: 300 ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل:1400

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

3-ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 90 درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

5-ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ – ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ- ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:59

روﺳﺘﺎي اﺳﻼم آﺑﺎد
1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 650 ﻣﺮد: 320 زن: 330 ﻓﻌﺎل: 420 ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل: 130
2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:
23 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ
4- اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري:
داﻣﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ – ﮐﺸﺎورزي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....
تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:56

روﺳﺘﺎي ﮐﺮﮐﻮﯾﻪ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﻣﺮد: 254 ، زن:296

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ - ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:55

روﺳﺘﺎي دﺷﺖ ﺷﻮر

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل) :

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 580 ، ﻣﺮدﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل: 55 ، زن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل:65

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﯿﺶ از 75 درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد

4-اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري:

داﻣﺪاري

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:53

روﺳﺘﺎي ﺳﻤﻨﮕﻠﻮﯾﻪ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 500 ﻧﻔﺮ ﻣﺮد:260 زن: 240 ﺣﺪود 300 ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺣﺪود 30 ﻧﻔﺮ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:50

روﺳﺘﺎي ﮐﻤﺎﺳﯿﺞ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 349 ﻣﺮد:153 زن: 196

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ – ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ-ﮔﺒﻪ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:47

روﺳﺘﺎي ﻧﻪ ﺗﻦ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 310 ﻣﺮد:145 زن: 165

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ – ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:46

روﺳﺘﺎي ﮐﺮدﯾﻞ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 475 ﻣﺮد:214 زن: 261

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﺎﻻي 85 درﺻﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ – ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ- ﮔﺒﻪ ﺑﺎﻓﯽ- ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:44

روﺳﺘﺎي ﻃﯿﺒﯽ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 420 ﻣﺮد:201 زن: 219 ﻓﻌﺎل:236 ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل:83

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

70 درﺻﺪﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ – ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

صفحات سایت
گزارش تصویری خروش مردم قیروکارزین در حمایت از ملت مظلوم فلسطین + عکس
سخنران مراسم روز قدس در قیروکارزین: آل سعود با قتل عام کودکان یمن جا پای صهیونیست ها
امام جمعه قیروکارزین: هدف طاغوت از فرعونیان تا آمریکا و اسرائیل، سرکوب انسانیت است
امریه برای بهشت صادر شد؛
در دومین شب قدر بانگ «بکَ یا الله» در تپه شهدای گمنام شهر قیر طنین انداز شد + تصاویر
برگزاری مراسم کلنگ زنی مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه خیر ساز امام جعفر صادق (ع) علی آباد
بانگ «الغوث الغوث» از کنار قبور شهدای گمنام قیروکارزین طنین انداز شد+تصاویر
بازدید کرمپور نماینده مردم قیروکارزین در مجلس از خانواده مرحوم مهندس علی فتحی نژاد
مراسم احیاء شب 19 رمضان در مسجد جامع امام حسین شهر قیر + تصاویر
رئیس دادگستری قیروکارزین: ریشه اکثر طلاق ها مواد مخدر، اقتصاد و اشتغال بوده است.
گاهی تحمل بی عدالتی سخت تر از تحمل ظلم است/ از مسئولین قضائی شهرستان تشکر می کنم
دیدار مسئولان قیروکارزین با خانواده سرباز اسلام مرحوم مهندس علی فتحی نژاد
اجرای طرح ملی همای رحمت در ماه مبارک رمضان
حرکت قابل تقدیر شهردار قیر شهرداری که همراه پرسنلش به جمع آوری زباله مشغول شد.
امام جمعه قیروکارزین: مبلّغین در منبرهایشان از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» غافل نشوند
فرمانده سپاه قیروکارزین: اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی از منکر و تبیین شاخصه های
گزارش مردمی: قطعی 11 روزه تلفن های بولوار ولی عصر (عج) کارزین/ چه کسی پاسخگوست؟
برپایی نمایشگاه کتاب ” ضیافت ” در کتابخانه گنجینه دانش قیروکارزین
گلایه های تند امام جمعه قیروکارزین از صدا و سیمای فارس:
امام جمعه قیروکارزین: امام خمینی نعمت الهی بود و شکر این نعمت فقط پاسداری از انقلاب ا
دانلود نشریه ندای افزر


عوارض شهرداری افزر در سال95

جستجو
سر خط خبر ها
برگزیده ها
دریافت اپلیکیشن اندروید افزر نیوز<\/h1>