ویدئو تجمع تاسوعایی هیئات مذهبی بخش افزر در شهر افزر(مرند)

این همایش تاسوعایی هر ساله در عصر روز نهم محرم در شهر افزر برگزار میگردد. هیئت های عزا داری ابوالفضل العباس شهرافزر ، ابوالفضل العباس و سیدالشهداء روستای مظفری ، ابوالفضل العباس روستای آسلام آباد ، علی اکبر (ع) روستای دشت شور و ابوالفضل العباس روستای تنگ کله ، ابوالفضل العباس روستای سمنگلویه ، انصار الحسین روستای کرکویه ، ابوالفضل العباس روستای کماسج به این همایش تاسوعایی ملحق و تا ساعاتی به عزاداری پرداخته شد .


مشاهده ی خبر...
کاپیتان فرخنده جنگانی(افزری) اولین خلبان و استاد خلبان زن قشقایی

کاپیتان فرخنده جنگانی که از افتخارات و فرزندان دیار زرخیر افزر است و خطه افزر به خاطر داشتن چنین فرزندی بر خود می‌بالد و مردم متمدن افزر نیز به خاطر هم محلی بودن با ایشان احساس غرور می‌نمایند. کاپیتان جنگانی علاوه بر کسب مدارج عالی در دوره خلبانی، دارای مدارک تحصیلی کارشناسی حسابداری و مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی...


مشاهده ی خبر...
پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین(ع) میهمان مردم بخش افزر شد

گزارش تصویری از پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین(ع) در بخش افزر


مشاهده ی خبر...
تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:35

روﺳﺘﺎي ﭼﻢ ﮐﻮر

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﻣﺮد:161 ، زن: 164، ﻣﺮد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل:26 ﻧﻔﺮ ، زن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل: 27 ﻓﻌﺎل ﻣﺮد:135، ﻓﻌﺎل زن:137 ﻧﻔﺮ

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮاد

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ - ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:34

روﺳﺘﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻬﻦ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 286 ﻣﺮد:328 زن: 329 ، ﻣﺮدﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل:57، زن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل: 46، ﻓﻌﺎل ﻣﺮد:271 ﻧﻔﺮ ، ﻓﻌﺎل زن: 283

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاد

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ- ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ- ﺟﺎﺟﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:31

روﺳﺘﺎي ﭘﯿﺮﻏﯿﺐ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 377 ﻣﺮد:199، زن: 178، ﻣﺮد ﻓﻌﺎل:100، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل:99 ، زن ﻓﻌﺎل: 120 ، زن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل:58

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﻣﺮد:11 ﺑﯽ ﺳﻮاد، زن: 30 ﺑﯽ ﺳﻮاد

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:28

روﺳﺘﺎي دﻫﺒﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ روﺳﺘﺎ دﻫﺒﻪ 1500 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ 51% ﻣﺮد و 49% زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻞ ﺣﺪود 97% آن ﻓﻌﺎل ودر ﺣﺪود 3% از اﯾﻦ

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺣﺪود 95% از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﻮان روﺳﺘﺎ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎ در روﺳﺘﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ و ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ روﺳﺘﺎ داراي

ﻣﺪرك ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:25

روﺳﺘﺎي ﺗﻨﮓ روﯾﯿﻦ

-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ:

ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 880 ، ﻣﺮد:450 ، زن: 430

-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ

-اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري:

ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري

-ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ(ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ- ﺗﺠﺎري- ﮐﺸﺎورزي):

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ : ﻫﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 60000 رﯾﺎل-ﮐﺸﺎورزي: ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6000 رﯾﺎل

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:22

روﺳﺘﺎي ﻗﻼت

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ روﺳﺘﺎي ﻗﻼت 1100 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ 52 درﺻﺪ ﻣﺮد و 48 درﺻﺪ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻞ در ﺣﺪود 96 درﺻﺪ آن

ﻓﻌﺎل و در ﺣﺪود 4 درﺻﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺣﺪود 97 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي داراي ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ

و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء در روﺳﺘﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ و ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎرو و ﺣﺼﯿﺮ ﻧﯿﺰ در روﺳﺘﺎ رواج دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ...

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

صفحات سایت
گزارش تصویری خروش مردم قیروکارزین در حمایت از ملت مظلوم فلسطین + عکس
سخنران مراسم روز قدس در قیروکارزین: آل سعود با قتل عام کودکان یمن جا پای صهیونیست ها
امام جمعه قیروکارزین: هدف طاغوت از فرعونیان تا آمریکا و اسرائیل، سرکوب انسانیت است
امریه برای بهشت صادر شد؛
در دومین شب قدر بانگ «بکَ یا الله» در تپه شهدای گمنام شهر قیر طنین انداز شد + تصاویر
برگزاری مراسم کلنگ زنی مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه خیر ساز امام جعفر صادق (ع) علی آباد
بانگ «الغوث الغوث» از کنار قبور شهدای گمنام قیروکارزین طنین انداز شد+تصاویر
بازدید کرمپور نماینده مردم قیروکارزین در مجلس از خانواده مرحوم مهندس علی فتحی نژاد
مراسم احیاء شب 19 رمضان در مسجد جامع امام حسین شهر قیر + تصاویر
رئیس دادگستری قیروکارزین: ریشه اکثر طلاق ها مواد مخدر، اقتصاد و اشتغال بوده است.
گاهی تحمل بی عدالتی سخت تر از تحمل ظلم است/ از مسئولین قضائی شهرستان تشکر می کنم
دیدار مسئولان قیروکارزین با خانواده سرباز اسلام مرحوم مهندس علی فتحی نژاد
اجرای طرح ملی همای رحمت در ماه مبارک رمضان
حرکت قابل تقدیر شهردار قیر شهرداری که همراه پرسنلش به جمع آوری زباله مشغول شد.
امام جمعه قیروکارزین: مبلّغین در منبرهایشان از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» غافل نشوند
فرمانده سپاه قیروکارزین: اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی از منکر و تبیین شاخصه های
گزارش مردمی: قطعی 11 روزه تلفن های بولوار ولی عصر (عج) کارزین/ چه کسی پاسخگوست؟
برپایی نمایشگاه کتاب ” ضیافت ” در کتابخانه گنجینه دانش قیروکارزین
گلایه های تند امام جمعه قیروکارزین از صدا و سیمای فارس:
امام جمعه قیروکارزین: امام خمینی نعمت الهی بود و شکر این نعمت فقط پاسداری از انقلاب ا
دانلود نشریه ندای افزر


عوارض شهرداری افزر در سال95

جستجو
سر خط خبر ها
برگزیده ها
دریافت اپلیکیشن اندروید افزر نیوز<\/h1>