ویدئو تجمع تاسوعایی هیئات مذهبی بخش افزر در شهر افزر(مرند)

این همایش تاسوعایی هر ساله در عصر روز نهم محرم در شهر افزر برگزار میگردد. هیئت های عزا داری ابوالفضل العباس شهرافزر ، ابوالفضل العباس و سیدالشهداء روستای مظفری ، ابوالفضل العباس روستای آسلام آباد ، علی اکبر (ع) روستای دشت شور و ابوالفضل العباس روستای تنگ کله ، ابوالفضل العباس روستای سمنگلویه ، انصار الحسین روستای کرکویه ، ابوالفضل العباس روستای کماسج به این همایش تاسوعایی ملحق و تا ساعاتی به عزاداری پرداخته شد .


مشاهده ی خبر...
کاپیتان فرخنده جنگانی(افزری) اولین خلبان و استاد خلبان زن قشقایی

کاپیتان فرخنده جنگانی که از افتخارات و فرزندان دیار زرخیر افزر است و خطه افزر به خاطر داشتن چنین فرزندی بر خود می‌بالد و مردم متمدن افزر نیز به خاطر هم محلی بودن با ایشان احساس غرور می‌نمایند. کاپیتان جنگانی علاوه بر کسب مدارج عالی در دوره خلبانی، دارای مدارک تحصیلی کارشناسی حسابداری و مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی...


مشاهده ی خبر...
پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین(ع) میهمان مردم بخش افزر شد

گزارش تصویری از پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین(ع) در بخش افزر


مشاهده ی خبر...
تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:20

روﺳﺘﺎي ﺑﺮﯾﺨﻮن

*ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ روﺳﺘﺎ 420 ﮐﻪ 47% ﻣﺮد و 53% زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ 40% ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و 60% ﻓﻌﺎل

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ داﻣﺪاري و ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺷﻐﻞ ﻋﻤﺪه ي ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺪاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر 6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺮ 600 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و....

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:17

روﺳﺘﺎي ﻋﻠﯽ آﺑﺎد

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ روﺳﺘﺎي ﻋﻠﯽ آﺑﺎد 2453 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ 51% ﻣﺮد و 49% زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻞ درﺣﺪود 97% آن ﻓﻌﺎل و در ﺣﺪود

3% از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺣﺪود 95%از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﻮان روﺳﺘﺎ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء در روﺳﺘﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ و ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ روﺳﺘﺎ داراي

ﻣﺪرك ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎغ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:13

روﺳﺘﺎي ﻧﺠﻒ آﺑﺎد

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ روﺳﺘﺎي ﻧﺠﻒ آﺑﺎد 655 ﻧﻔﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 335 ﻧﻔﺮ ذﮐﻮر و ﺗﻌﺪاد320 ﻧﻔﺮﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از زﻧﺎن45 ﻧﻔﺮ و از

ﻣﺮدان30 ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﻮﻧﺪ. زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮادي از ﺳﻮاد

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ ،ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورزي.....

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:9

روﺳﺘﺎي ﻫﻮرز

ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎي ﻫﻮرز802 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪاد 97 ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آﻗﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎﺳﻮادﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﺎ دﮐﺘﺮا از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ در ﺑﺮ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎدي ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ روﻧﻖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺣﺪاث ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي زودﺑﺎزده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﻖ ﻣﺠﺪد آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.

 

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید

صفحات سایت
گزارش تصویری خروش مردم قیروکارزین در حمایت از ملت مظلوم فلسطین + عکس
سخنران مراسم روز قدس در قیروکارزین: آل سعود با قتل عام کودکان یمن جا پای صهیونیست ها
امام جمعه قیروکارزین: هدف طاغوت از فرعونیان تا آمریکا و اسرائیل، سرکوب انسانیت است
امریه برای بهشت صادر شد؛
در دومین شب قدر بانگ «بکَ یا الله» در تپه شهدای گمنام شهر قیر طنین انداز شد + تصاویر
برگزاری مراسم کلنگ زنی مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه خیر ساز امام جعفر صادق (ع) علی آباد
بانگ «الغوث الغوث» از کنار قبور شهدای گمنام قیروکارزین طنین انداز شد+تصاویر
بازدید کرمپور نماینده مردم قیروکارزین در مجلس از خانواده مرحوم مهندس علی فتحی نژاد
مراسم احیاء شب 19 رمضان در مسجد جامع امام حسین شهر قیر + تصاویر
رئیس دادگستری قیروکارزین: ریشه اکثر طلاق ها مواد مخدر، اقتصاد و اشتغال بوده است.
گاهی تحمل بی عدالتی سخت تر از تحمل ظلم است/ از مسئولین قضائی شهرستان تشکر می کنم
دیدار مسئولان قیروکارزین با خانواده سرباز اسلام مرحوم مهندس علی فتحی نژاد
اجرای طرح ملی همای رحمت در ماه مبارک رمضان
حرکت قابل تقدیر شهردار قیر شهرداری که همراه پرسنلش به جمع آوری زباله مشغول شد.
امام جمعه قیروکارزین: مبلّغین در منبرهایشان از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» غافل نشوند
فرمانده سپاه قیروکارزین: اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی از منکر و تبیین شاخصه های
گزارش مردمی: قطعی 11 روزه تلفن های بولوار ولی عصر (عج) کارزین/ چه کسی پاسخگوست؟
برپایی نمایشگاه کتاب ” ضیافت ” در کتابخانه گنجینه دانش قیروکارزین
گلایه های تند امام جمعه قیروکارزین از صدا و سیمای فارس:
امام جمعه قیروکارزین: امام خمینی نعمت الهی بود و شکر این نعمت فقط پاسداری از انقلاب ا
دانلود نشریه ندای افزر


عوارض شهرداری افزر در سال95

جستجو
سر خط خبر ها
برگزیده ها
دریافت اپلیکیشن اندروید افزر نیوز<\/h1>